Edukimi në distancë novacion në edukim dhe domosdoshmëri e së ardhmes

Në një botë digjitale asnjë organizatë nuk mund të arrijë rezultate pa përfshirjen e teknologjisë në çdo aspekt të praktikave të përditshme që lidhen me ndërveprimin në punë, por me rëndësi mbeten proceset e të nxënit dhe zhvillimit individual nëpërmjet përdorimit të TIK-ut. Është pikërisht momenti për të maksimizuar sa më mirë ndikimin e përdorimit të TIK në proceset e mësimdhënies dhe të të nxënit për nxënësit, mësuesit, drejtuesit, studentët, pedagogët dhe të rriturit në përgjithësi.

1. Të nxënit e kombinuar (Blended Learning), sugjeron ndërthurjen e të nxënit tradicional, ballë për ballë, me të nxënit on-line. Kjo formë të nxëni dhe ndërveprimi nuk konsiderohet thjesht një teknologji mësimore on-line, por ajo duhet të kuptohet si një mënyrë që motivon dhe mbështet kërkesat dhe interesat e studentëve. Shumë studiues bashkëkohorë të kësaj fushe, theksojnë se kjo është një metodë të nxëni on-line, shumë fleksibël dhe e pranueshme, sepse ajo ruan brenda saj dimensionin e të nxënit tradicional, të nxënit ballë-për ballë. Studiuesit kanë identifikuar se, nëpërmjet kësaj metode, studentët arrijnë rezultate të kënaqshme akademike. ‘Blended Learning’ krijon mundësi për:
- mbështetje të nxënësve/studentëve/të rriturve për përpunimin e përmbajtjes së lëndës/modulit;
- bashkëpunim midis nxënësve/studentëve/të rriturve me mësuesit dhe pedagogët;
- paraqitjen e përvojave të ndryshme të të nxënit të nxënësve/studentëve/të rriturve, duke nxitur kështu motivim të nxëni;
- sigurim të angazhimit të nxënësve/studentëve/të rriturve për të nxënë.

2. Metodologjitë e mësimit on-line:
- Metoda e mësimdhënies on-line nëpërmjet skype;
- Metoda google classroom;
- Metoda me google hangouts meet;
- Metoda me grupet e whatsapp;
- Metoda me e-mail;
- Metoda website i pedagogut;
- Metoda wikis;
- Metoda e vlerësimit të rezultateve të të nxënit.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
SHKOLLA DIGJITALE
Shkolla digjitale nënkupton një platformë efektive online në të cilën janë të vedosur material mësimore...
MË SHUMË
MËSIMI NË DISTANCË
Mësimi në distancë u ofrohet fëmijëve, të rinjve, studetëve dhe të rriturve për trajnime dhe kualifikime...
MË SHUMË
MËSIMI I KOMBINUAR “BLENDEED LEARNING”
Të nxënët e kombinuar (Blended Learning), e cila sugjeron ndërthurjen e të nxënit tradicional, ballë...
MË SHUMË
MËSIMI ONLINE
Mësimi online ofrohet nëpërmjet platfomrës Google Class” & “Google meet” dhe synon dhe përdorimin...
MË SHUMË
TAILOR MADE LEARNING
Ne ofrojme trajnime të tipit” tailormade training” që nënkuptojnë trajnime që ofrohen sipas kërkesave të...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET