Edukimi, zhvillimi dhe gjithpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në jetën shkollore

Arsim gjithëpërfshirës nënkupton një mjedis mësimor që mundëson barazi, akomodim dhe mbështetje për të gjithë nxënësit. Arsim gjithëpërfshirës do të thotë që shkollat janë të përshtatshme për të gjithë fëmijët, pavarësisht kushteve të tyre fizike, intelektuale, sociale, emocionale, gjuhësore ose kushte të tjera. “Personat me aftësi të kufizuar përfshijnë ata njerëz që kanë dëmtime afatgjata fizike, mendore, intelektuale apo ndijore të cilat, në ndërveprim me barriera të ndryshme, mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe cilësore në shoqëri në të njëjtat kushte me të tjerët”.Arsimi gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi të kufizuara nënkupton procesin e mirëpritjes së tyre në shkolla, si dhe sigurimin e një edukimi cilësor për ta. Vështirësitë në arsimin gjithëpërfshirës konsistojnë në qëndrimet e mësuesve dhe metodat e ngurta të mësimdhënies, kurrikulat jo të përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuara, mungesën e pajisjeve didaktike të përshtatura dhe mjeteve mësimore, të qenët e ambienteve fizikisht të paarritshme, mos përfshirjen e prindërve dhe faktin që mësuesit dhe shkollat nuk mbështeten në zbatimin e arsimit gjithëpërfshirës.

Nevojat e veçanta të fëmijëve nënkuptojnë vështirësitë, që ata shfaqin në drejtime të ndryshme si: mungesë e përqendrimit për të nxënë, kujtesë e dobët, vështirësi në të shkruar, në të folur, në mosdëshirën për t’u socializuar me të tjerët apo për të komunikuar.Një shkollë efektive gjithëpërfshirëse e ka gjithnjë mundësinë të zgjidhë dhe të mbështesë fëmijët me vështirësi dhe ata me aftësi të kufizuara për t’u edukuar dhe zhvilluar.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
GJITHËPËRFSHIRJA NË SHKOLLË
Ne ofrojme këshillime, trajnime dhe shërbime në institucione arsimore për të realizura një proces...
MË SHUMË
VEPRIMTARI PËR EDUKIMIN E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Pedagogë, mësues dhe ekspertë të fushës së aftësisë së kufizuar ofrojnë materiale dhe modele praktike për...
MË SHUMË
VEPRIMTARI PËR ZHVILLIMIN E FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI TË NDRYSHME NË TË NXËNË
Pedagogë, mësues dhe ekspertë të fushës së vështirësive në të nxënë si mungesa e vëmendjes, e përqëdrimit...
MË SHUMË
SHKOLLA SI NJË MJEDIS FIZIK DHE SOCIAL MBËSHTETËS PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA
Siguria në shkollëështë përparësi e punës tonë për fëmijët, të rinjtë,studentët dhe të rriturit...
MË SHUMË
ZHVILLIMI I VIJUESHËM PROFESIONAL I MËSUESVE NDIHMËS, STAFIT MËSIMOR, DREJTUES DHE MBËSHTETËS TË SHKOLLËS
Stafi i Universitetit “Barleti” në përputhje të plotë me strategjitë dhe politikat arsimore për zhvillimin...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET