logo Shqk

Mjedisi i të nxënit në shkollë

Ky komponent ka si qëllim të krijojë risi të reja të të nxënit, duke krijuar një ndërveprim të vazhdueshëm dhe efikas mes të nxënit teorik në klasë dhe problemeve reale ekonomike apo sociale të kontekstit. Ndërhyrjet e parashikuara synojnë të krijojnë një dialog të vazhdueshëm mes nxënësve dhe komunitetit për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Ndërhyrjet e parashikuara për mjedisin e të nxënit kanë si synim krijimin e një ambienti fizik, social dhe miqësor që bazohet në principet e zhvillimit të qëndrueshëm për nxënësit, prindërit dhe komunitetin.

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

Evente

Iniciativa

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...