Kultura bashkëjetesës si proces thelbësor për parandalimin e ekstremizimit, radikalizmit dhe gjuhës së urrejtjes

Ekstremizmi i dhunshëm përbën një ndër kërcënimet kryesore me të cilat përballen shoqëritë në periudhën bashkëkohore. Fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm, i cili i referohet bindjeve dhe veprimeve të individëve, të cilët mbështesin ose përdorin dhunën si instrument për të arritur qëllimet ideologjike, fetare ose politike, kërcënon sigurinë, mirëqenien dhe dinjitetin, duke cënuar të drejtat themelore të njeriut. Ekstremizmi i dhunshëm identifikon ‘armiq’, të cilët kthehen në objekt të urrejtjes dhe dhunës. Duke qenë se ekstremizmi është një konstrukt social, atëherë edhe qasja që duhet përdorur për të adresuar fenomenin, duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe e bazuar kryesisht tek dimensioni social.

Sjellja e individëve formësohet nga bindjet e elitës, identiteti dhe normat shoqërore.Idetë dhe praktikat e individëve, që jetojnë në një bashkësi, janë elementët të cilët krijojnë, formësojnë dhe ndryshojnë kulturën.Në këtë kontekst, një ndër institucionet kryesore që mund dhe duhet të luajë një rol shumë të rëndësishëm në adresimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm, është shkolla.Institucionet arsimore duhet të ofrojnë programe, të cilat formësojnë qëndrueshmërinë e të rinjve ndaj mesazheve të ekstremizmit të dhunshëm, duke nxitur ndjenjën pozitive të identitetit dhe përkatësisë.Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm mund të arrihet vetëm nëpërmjet promovimit të zhvillimit gjithpërfshirës, tolerancës dhe respektit për diversitetin. Një sistem arsimor, i cili respekton parimin e diversitetit, tolerancës, ndërveprimit dhe njohjes reciproke, mund të ndikojë, jo vetëm në njohjen e problematikave dhe pasojave të fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm, por edhe në ndërgjegjësimin e individëve për njohjen dhe respektimin e diversitetit social - kulturor.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
VEPRIMTARI PËR PARANDALIMIN E DHUNËS DHE EKSTREMIZIMIT
Dhuna dhe ekstremizmi janë fenomene me të cilat mund të përballen individë të gjinive, kulturave, prejardhjeve...
MË SHUMË
VEPRIMTARI PËRPARANDALIMIN E SJELLJEVE RADIKALISTE
Sjelljet radikaliste, të cilat në vetvete përbëjnë një shkallë më të lartë të shfaqjes së fenomenit...
MË SHUMË
VEPRIMTARI PËR RESPEKTIMIN E DIVERSITETIT NJERËZOR
Globalizmi, emigracioni dhe imigracioni, zhvillimi teknologjik dhe i infrastrukturës së transportit ka...
MË SHUMË
FUQIZIMI I ORGANIZMAVE TË SHKOLLËS QË MERREN ME ETIKËN DHE SJELLJEN
Kultura e bashkëjetesës, respektimi i diversitetit, shmangia e ekstremizmit të dhunshëm, radikalizimit...
MË SHUMË
SHKOLLA SI MJEDIS HUMAN DHE SOCIAL, BASHKËJETUES
Institucionet arsimore janë qendra edukative por edhe sociale, të cilat ndikojnë në krijimin e...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET