Mësimdhënia, të nxënët dhe zhvillimi profesional, rrugë efektive për të nxënë gjatë gjithë jetës

Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit sigurojnë kompetencat për të nxënit gjatë gjithë jetës te nxënësit, që lidhen me aftësitë për të menduar në mënyrë kritike dhe krijuese, aftësitë për të përballuar situata problemore, për të menaxhuar informacionin, shprehitë e punës së pavarur individuale ose në grup.Mësimdhënia bazohet në bindjen se çdo nxënës mund të jetë i suksesshëm dhe kjo nxit zhvillimin e kompetencave, siguron kushtet dhe situatat e të nxënit për të gjithë duke u bazuar në njohuritë paraprake të nxënësve dhe e planifikon të nxënit mbi bazën e tyre.Mësuesi saktëson rezultatet e pritshme të nxënësve të tij mbi bazën e kërkesave të gjithanshme të kurrikulës.

Synimi kryesor i procesit të mësimdhënies dhe të nxënit në shkollë është aftësia që nxënësit të përdorin njohuritë dhe shkathtësitë e fituara.Partneriteti mësues-nxënës në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit rrit motivimin e nxënësve dhe krijon klimën dhe kushtet e domosdoshme për shfrytëzimin e njohurive dhe përvojave të nxënësve dhe mësuesve.Të nxënit bazohet në parimin e integrimit lëndor, i cili pasqyron integrimin e dijeve njerëzore, të cilat kurrikula e zbatuar merr përsipër t’i zhvillojë.Në këtë mënyrë, mësimdhënia kultivon të menduarit ndërlëndor. Mësimdhënie përshkohet nga parimi i përzgjedhjes, duke përdorur forma të larmishme të veprimtarive mësimore, si: përmbajtje të veçanta kurrikulare, detyra të diferencuara, projekte, burime informacioni etj. Të nxënët zhvillohet mbi bazën e burimeve të shumëllojshme të informacionit dhe TIK.luan rol të rëndësishëm në metodat e mësimdhënies. Shkollat eksplorojnë mundësitë e përdorimit të TIK-ut për të mbështetur mënyrat e mësimdhënies, por edhe hapësira për të krijuar mënyra të reja e të ndryshme të nxëni ku përfshihen sistematikisht nxënësit në eksperimente e vëzhgime, për njohjen jo vetëm të natyrës, por edhe të shoqërisë.

Mësuesi është aktori kryesor i suksesit të mësimdhënies.Zhvillimi i vazhdueshëm profesional i tij mbetet kusht i domosdoshëm për arritjen e rezultateve të synuara.Për këtë arsye, kurrikula, veçanërisht, ajo e arsimit bazë, kërkon ndryshimin e formimit fillestar të mësuesve, nëpërmjet rinovimit të kurrikulës së shkollave të larta e universitare dhe ndryshimin e sistemit të formimit dhe trajnimit të mësuesve.

Drejtuesit e institucioneve arsimore, parauniversitare duhen mbështetur dhe formuar konform standardeve të reja për ta. Kompetencat e vëzhgimit, vlerësimit, përpunimit të të dhënave, të qenit model për stafin dhe sigurimi i arritjeve cilësore për shkollën në bashkëpunim me komunitetin dhe aktorët qeverisës lokalë dhe ata të shoqërisë civile, mbeten drejtimet themelore për zhvillimin e tyre profesional.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
PARIMET E MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT NË KURRIKUL
Metodat, parimet kanë rëndësi të veçantë në teorinë dhe praktikën mësimore pasiqë ato përcjellin ecurinë e...
MË SHUMË
MJEDISET FIZIKE TË SHKOLLËS NË FUNKSION TË TË NXËNIT
Mjediset fizike në shkollë janë në funksion të të nxënit dhe klasa, është element themelor në...
MË SHUMË
ZHVILLIMI PROFESIONAL I MËSUESVE
Mësuesi është aktori kryesor i suksesit të mësimdhënies. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional...
MË SHUMË
ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE
Drejtuesit e institucioneve arsimore, parauniversitare duhen mbështetur dhe formuar...
MË SHUMË
PRAKTIKA PROFESIONALE DHE TREGU I PUNËS
...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET