logo Shqk

Rrjeti i Gjimnazeve Model

Ka si qëllim përhapjen e përvojave më të mira të realizuara në gjimnazet e rajonit nëpërmjet takimeve me përfaqësues të gjimnazeve, të përhapjes së ideve dhe materialeve të projektit në rrjetet e zhvillimit profesional të mësuesve dhe të drejtueseve të gjimnazeve që funksionojnë në nivel të Drejtorive Arsimore Rajonale. Një element esencial në përhapjen e praktikave më të mira do të luajnë Qendrat Burimore, që do të krijohen në çdo gjimnaz, të cilat do të kenë mësues të trajnuar dhe të certifikuar, materiale profesionale të hartuara rishtas, si dhe praktika të mira të zbatuara gjatë projektit. Risitë dhe përvojat që synohen të krijohen do të mbështesin politikat e reja arsimore, si dhe do të jenë pjesë e integruar e kurrikulës zyrtare të gjimnazit. Shkolla si Qendër Komunitare do të shërbejë si një vend miqësor për komunitetin dhe gjithëpërfshirjen e tij në aktivitetet dhe veprimtaritë e shkollës.

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

Evente

Iniciativa

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...