logo Shqk

Të nxënit interaktiv në komunitet

Ky komponent ka si qëllim të krijojë risi të reja të të nxënit, duke krijuar një ndërveprim të vazhdueshëm dhe efikas mes të nxënit në klasë dhe problemeve ekonomike apo sociale të kontekstit. Ndërhyrjet e parashikuara synojnë të krijojnë një dialog të vazhdueshëm mes nxënësve dhe komunitetit local në zgjidhjen e problemeve të ndryshme me anë të organizimit të iniciativave dhe aktiviteve jashtëshkollore.

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

Evente

Iniciativa

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...

Aktivitetet e Parashikuara

 • Kurrikula dhe programet e studimit

  Nje analize e detajuar e e Kurrikulave dhe programeve te studimit te perdorura ne shkolle me qellim identifikimin e atyre kurrikulave ku eshte e mundur te aplikohen praktika te te nxenit interaktiv duke nxitur edhe perfshirjen e komunitetit perreth.

 • Plan aktivitetesh qe zhvillojne te nxenit interaktiv

  Pas fazes se analizimit te situates aktuale do te punohet per hartimin e nje plan aktivitetesh qe zhvillojne te nxenit interaktiv. Percaktimi i planit per iniziativat extra-kurrikulare qe mund te zhvillohen nga shkolla, hartimi i kurrikulave te reja me komponente te te nxenit interaktiv, ngritja e kapaciteteve te stafit per te zhvilluar dhe implementuar modele interaktive te nxenies.

 • Krijimi i nje sistemi elektronik

  Krijimi i nje sistemi elektronik si vitrine per oferten edukative te shkolles, per aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme qe ajo ndermerr dhe realizon eshte nje tjeter element me interes qe do realizohet gjate projektit me synim informimin e opinionit publik dhe perfshirjen e tyre ne aspekte te ndryshme. Po ashtu krijimi i nje sistemi te menaxhimit te informacionit ne arsim konsiderohet si nje mjet per te krijuar nje lidhje te shkolles me komunitetin, si detyrim per te siguruar arsim te mire per te gjithe.

 • Realizimi i nderhyrjeve infrastrukturore

  Realizimi I nderhyrjeve infrastrukturore per krijimin e nje ambjenti fizik dhe social miqesor qe bazohet ne principet e zhvillimit te qendrueshem per nxenesit, prinderit dhe komunitetin lokal. Nderhyrjet fizike ne mjedis te parashikuar kane te bejne me rehabilitime parciale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit te elektricitiet, sistemit te ngrohjes, termoizolime, etj, krijimin e ambjenteve te pershtatshme per aktivitetet sportive te shkollave, krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuar, nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave si dhe ne biblioteka. Nderhyrjet e parashikuara ne infrastrukture jane:
     a. Nderhyrjet fizike ne mjedis me ane te rehabilitimeve parziale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit elektrik dhe ngrohes, termoizolime, etj.
     b. Rehabilitimi i palestres dhe pajisja e saj me mjete te ndryshme te nevojshme per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme sportive.
     c. Rishikimi i infrastruktures se bibliotekes (rafteve dhe tavolinave) dhe pasjisja e shkolles me libra te ri (sipas listes se ministrise).
     d. Nderhyrje infrastrukrutrore per krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuara (rampa, tualete te pershtatshme).
     e. Nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave dhe krijimi i nje qendre burimore per shkollen.

 • Organizimi i aktiviteteve Komunitare

  Realizimi i aktiviteteve te ndryshme komunitare me tematika te ndryshme qe lidhen me aftesite e nxenesve dhe qe kane si qellim te zhvillojne ne praktike projekte pilot te nxenies interaktive, organizmi i takimee dhe seminareve me perfaqesues te ndryshme te komunitet per te dialoguar lifdhur me sfidat edhe oportunitete lokale te zhvillimit, qe do sherbejne me pas si baza per projektet e nxeneseve ne shkolla, organizimi i takimeve per promovimin dhe prezentaimin e projekteve dhe zgjidhjeve qe nxenesit kane realizuar lidhur me aspekte te ndryshme ekonomike, sociale ambjentale te zhvillimit te lokalitetit.

 • Promovim dhe Informim

  Promovim dhe informim lidhur me aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme te organizuara nga shkolla ne kuader te projektit.

 • Rrjeti i Gjimnazeve Model

  Pjesemarrje ne kijimin e Rrjetit i gjimnazeve-model te shkolles komunitare qe ka si qellim perhapjen e pervojave dhe praktikave me te mira te realizuara ne gjimnaz nepermjet takimeve me perfaqesues te gjimnazeve te rajonit ne nivel DAR/ZA-je, perhapjes se ideve dhe materialeve te projektit ne rrjetet e zhvillimit profesional te mesuesve dhe drejtuesve te gjimnazeve qe funksionojne ne nivel DAR/ZA-je. Nje element esenzial per perhapjen e praktikave me te mira do ta luajne Qendrat Burimore qe do te krijohen ne çdo gjimnaz, te cilat do te kene mesues te trajnuar dhe te certifikuar, materiale profesionale te hartuara rishtaz, si dhe praktika te mira te zbatuara gjate projektit.

 • Pilotim i Modelit

  Pilotim i modelit te shkolles komunitare dhe te Aktiviteteve me te susksesshme te projektit, ne gjuhen italiane.

 • Karta Rinore Europiane

  Pajisje e nxenesve te viteve te fundit me karten rinore europiane.