logo Shqk

Logo Shkolla Komunitare

Shkolla si Qender Komunitare: Drejt nje Ekosistemi te Edukimit per Zhivllimin e Qendrueshem.

Objektivi

Krijimi i modelit te shkolles komunitare per zhvillimin e qendrueshem me ane te zbatimit te 5 komponenteve thelbesore, ne 5 gjimnaze te rajoneve te ndryshme te vendit, si dhe nxitja e nderveprimit aktiv midis tyre per shkembimin dhe perhapjen e praktikave te mira qe krijojne, duke mundesuar nje rrjet efektiv dhe nje ekosistem gjimnazesh te zhvillimit te qendrueshem qe krijojne risi dhe oportunitete per te permiresuar te nxenit duke vene theksin ne te mesuarit praktik dhe ne gjitheperfshirjen e komunitetit.

Shkollat target:

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit