logo Shqk

Rekreacion dhe Sport

Ky komponent ka si qëllim hartimin, organizimin dhe realizimin e një sërë aktivitetesh si: aktivizimin e nxënësve dhe të rinjve në klube të ndryshme tematike (sport, letërsi, art, kreativitet, sipërmarrje, ICT, etj) si dhe testimin e aftësive dhe talenteve me anë të realizimit të aktiviteteve dhe konkurseve ndërmjet shkollave në nivel lokal apo rajonal. Po ashtu, ky komponent synon krijimin e aftësive novative të shumëkërkuara nga tregu si dhe të rekomanduara si strategjike në dokumentat e ndryshëm të EU-së siç janë ato që lidhen me sipërmarrjen, novacionin, kreativitetin etj.

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

Evente

Iniciativa

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...

Aktivitetet e Parashikuara

 • Analize e detajuar e aktiviteteve dhe klubeve

  Nje analize e detajuar e aktivietetve dhe klubeve te organizura ne shkolla dhe te aktiviteteve qe ato promovojne dhe organizojne. Analize e ambjenteve te perdorura per realizimin e ketyre aktiviteteve si dhe nje analize e menyres se qeverisje dhe koordinimit te tyre.

 • Krijimi i klubeve tematike brenda shkolles

  Ne lidhje me aspektet qe kane te bejne me Kreativitetin, sipermarrjen, inovazionin, artin dhe kulturen, sportin.

 • Trainimi i nxenesve dhe mesuesve

  Trainimi i nxenesve dhe mesuesve lidhur me aspektet ligjore dhe manaxheriale per krijimin dhe funksionimin efikas te oragnizatave dhe klubeve te ndryshme te shkolles. Menyrat e perfshirjes se komunitetit si dhe te vetemanxhimit te burimeve financiare.

 • Plani i aktiviteteve

  Hartimi i planit te aktiviteteve per cdo klub ku do specifikohen takimet qe do organizohen, pjesmarresit, ekspertet, te ftuarit, skedulimin dhe cdo aspekt tjeter qe lidhet me organiziminin dhe mbarevajtjen e aktiviteteve.

 • Organizimi i aktiviteteve

  Jane parashikuar aktivitete per cdo klub: aktivitete per sipermarrjen, kreativitietin, inovazionin, kolegjin e konkurueshmerise, aktivitete sportive etj me pjesemarrjen e ekspertve te huaj de atyre nacional. Keto aktivitete do te realizohen me pjesemarrjen jo vetem te nxenensve dhe stafit te shkolles ‘Cajupi’ Tirane por edhe te perfaqesuesve nga shkollat e tjera te rrjetit.

 • Krijimi i nje sistemi elektronik

  Krijimi i nje sistemi elektronik si vitrine per oferten edukative te shkolles, per aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme qe ajo ndermerr dhe realizon eshte nje tjeter element me interes qe do realizohet gjate projektit me synim informimin e opinionit publik dhe perfshirjen e tyre ne aspekte te ndryshme. Po ashtu krijimi i nje sistemi te menaxhimit te informacionit ne arsim konsiderohet si nje mjet per te krijuar nje lidhje te shkolles me komunitetin, si detyrim per te siguruar arsim te mire per te gjithe.

 • Realizimi i nderhyrjeve infrastrukturore

  Realizimi I nderhyrjeve infrastrukturore per krijimin e nje ambjenti fizik dhe social miqesor qe bazohet ne principet e zhvillimit te qendrueshem per nxenesit, prinderit dhe komunitetin lokal. Nderhyrjet fizike ne mjedis te parashikuar kane te bejne me rehabilitime parciale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit te elektricitiet, sistemit te ngrohjes, termoizolime, etj, krijimin e ambjenteve te pershtatshme per aktivitetet sportive te shkollave, krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuar, nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave si dhe ne biblioteka. Nderhyrjet e parashikuara ne infrastrukture jane:
     a. Nderhyrjet fizike ne mjedis me ane te rehabilitimeve parziale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit elektrik dhe ngrohes, termoizolime, etj.
     b. Rehabilitimi i palestres dhe pajisja e saj me mjete te ndryshme te nevojshme per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme sportive.
     c. Rishikimi i infrastruktures se bibliotekes (rafteve dhe tavolinave) dhe pasjisja e shkolles me libra te ri (sipas listes se ministrise).
     d. Nderhyrje infrastrukrutrore per krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuara (rampa, tualete te pershtatshme).
     e. Nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave dhe krijimi i nje qendre burimore per shkollen.

 • Promovim dhe Informim

  Promovim dhe informim lidhur me aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme te organizuara nga shkolla ne kuader te projektit.

 • Rrjeti i Gjimnazeve Model

  Pjesemarrje ne kijimin e Rrjetit i gjimnazeve-model te shkolles komunitare qe ka si qellim perhapjen e pervojave dhe praktikave me te mira te realizuara ne gjimnaz nepermjet takimeve me perfaqesues te gjimnazeve te rajonit ne nivel DAR/ZA-je, perhapjes se ideve dhe materialeve te projektit ne rrjetet e zhvillimit profesional te mesuesve dhe drejtuesve te gjimnazeve qe funksionojne ne nivel DAR/ZA-je. Nje element esenzial per perhapjen e praktikave me te mira do ta luajne Qendrat Burimore qe do te krijohen ne çdo gjimnaz, te cilat do te kene mesues te trajnuar dhe te certifikuar, materiale profesionale te hartuara rishtaz, si dhe praktika te mira te zbatuara gjate projektit.

 • Karta Rinore Europiane

  Pajisje e nxenesve te viteve te fundit me karten rinore europiane.