logo Shqk

TIK dhe Inovacion

Ky komponent ka si synim të krijojë aftësitë, kapacitetet dhe kompetencat e nevojshme për përdorimin e teknologjive të informimit dhe të komunikimit në mësimdhënie dhe në nxënie. Ndërhyrjet e parashikuara për këtë kompenent janë të fokusuara në krijimin e infrastrukturës së nevojshme dixhitale në shkolla, trajnimin e mësuesve dhe të nxënësve, lidhur me realizimin dhe zbatimin e kurrikulave dhe projekteve që lidhen me ICT dhe aplikimet e tyre.

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

Evente

Iniciativa

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...

Aktivitetet e Parashikuara

 • Analize e detajuar e situates se TIK

  Analize e detajuar e situates se TIK dhe perfshirjes se saj ne kurrikulat e ndryshme te edukimit. Analiza e laboratoreve, kapaciteteve, cilesise dhe efikasitetit te tyre. Analize aftesive dhe kompetencave te stafit per perdorimin e ICT ne mesimdhenie dhe ne projketie te ndryshme.

 • Organizimi i Trainimeve

  Trajnimi i mesuesve, prinderve dhe komunitetet per perdorimin e ICT dhe perfitimet qe ajo krijon. Trajnime te mesuesve per zhvillimin e projketeve dhe te kurrikualve qe kane si fokus ICT.

 • Organizimi i aktiviteteve Komunitare

  Realizimi i aktiviteteve te ndryshme komunitare qe zhvillojn ehde testojne projekti te ndryshme qekane si fokus ICT. Po ashtu aktivitete te tjera komunitare me tematika te ndryshme qe lidhen me aftesite e nxenesve, do te organizohen si psh iniziativa per promovimin e kreativitietit ne fusha te ndryshme, spartakiada te ndryshme, performime artistike kulturore etj.

 • Krijimi i nje sistemi elektronik

  Krijimi i nje sistemi elektronik si vitrine per oferten edukative te shkolles, per aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme qe ajo ndermerr dhe realizon eshte nje tjeter element me interes qe do realizohet gjate projektit me synim informimin e opinionit publik dhe perfshirjen e tyre ne aspekte te ndryshme. Po ashtu krijimi i nje sistemi te menaxhimit te informacionit ne arsim konsiderohet si nje mjet per te krijuar nje lidhje te shkolles me komunitetin, si detyrim per te siguruar arsim te mire per te gjithe.

 • Realizimi i nderhyrjeve infrastrukturore

  Realizimi I nderhyrjeve infrastrukturore per krijimin e nje ambjenti fizik dhe social miqesor qe bazohet ne principet e zhvillimit te qendrueshem per nxenesit, prinderit dhe komunitetin lokal. Nderhyrjet fizike ne mjedis te parashikuar kane te bejne me rehabilitime parciale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit te elektricitiet, sistemit te ngrohjes, termoizolime, etj, krijimin e ambjenteve te pershtatshme per aktivitetet sportive te shkollave, krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuar, nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave si dhe ne biblioteka. Nderhyrjet e parashikuara ne infrastrukture jane:
     a. Nderhyrjet fizike ne mjedis me ane te rehabilitimeve parziale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit elektrik dhe ngrohes, termoizolime, etj.
     b. Rehabilitimi i palestres dhe pajisja e saj me mjete te ndryshme te nevojshme per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme sportive.
     c. Rishikimi i infrastruktures se bibliotekes (rafteve dhe tavolinave) dhe pasjisja e shkolles me libra te ri (sipas listes se ministrise).
     d. Nderhyrje infrastrukrutrore per krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuara (rampa, tualete te pershtatshme).
     e. Nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave dhe krijimi i nje qendre burimore per shkollen.

 • Promovim dhe Informim

  Promovim dhe informim lidhur me aktivitetet dhe iniziativat e ndryshme te organizuara nga shkolla ne kuader te projektit.

 • Rrjeti i Gjimnazeve Model

  Pjesemarrje ne kijimin e Rrjetit i gjimnazeve-model te shkolles komunitare qe ka si qellim perhapjen e pervojave dhe praktikave me te mira te realizuara ne gjimnaz nepermjet takimeve me perfaqesues te gjimnazeve te rajonit ne nivel DAR/ZA-je, perhapjes se ideve dhe materialeve te projektit ne rrjetet e zhvillimit profesional te mesuesve dhe drejtuesve te gjimnazeve qe funksionojne ne nivel DAR/ZA-je. Nje element esenzial per perhapjen e praktikave me te mira do ta luajne Qendrat Burimore qe do te krijohen ne çdo gjimnaz, te cilat do te kene mesues te trajnuar dhe te certifikuar, materiale profesionale te hartuara rishtaz, si dhe praktika te mira te zbatuara gjate projektit.

 • Pilotim i modelit te shkolles komunitare

  Pilotim i modelit te shkolles komunitare dhe te Aktiviteteve me te susksesshme te projektit, ne gjuhen italiane.

 • Karta Rinore Europiane

  Pajisje e nxenesve te viteve te fundit me karten rinore europiane.